:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256309:49:56
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.3/ ว22221
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563..............

หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1