:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256310:47:41
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว22130
"เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563" เรียน 1. รองผู้ว่าราชการังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร)
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
11. อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
13. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา
14. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์
15. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
16. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าสาขาหนองคาย
17. ผู้แทนสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
18. ผู้แทนประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
19. นายอุดม อินจันทร์ตะ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู
20. นายสุเทพ วุฒิธา ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
21. นายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
22. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1