:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256314:14:04
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว22155 ลว. 10 ก.ย. 2563
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1