:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วัน เวลา ส่ง 10 ก.ย. 256314:43:37
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๐๔๐ ลว. ๑๐ก.ย. ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1