:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ย. 256309:50:54
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ0006/ว22223
1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
8.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1