:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล (ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง
วัน เวลา ส่ง 11 ก.ย. 256313:16:10
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/ว22324
เชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล (ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู)
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ตามบัญชีแนบท้าย

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2