:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2563
วัน เวลา ส่ง 14 ก.ย. 256310:03:58
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.1/ว 22336
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1