:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วัน เวลา ส่ง 15 ก.ย. 256315:34:53
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/22494
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1