:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกันยายน 2563
วัน เวลา ส่ง 15 ก.ย. 256315:36:13
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว22462
เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกันยายน 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู / และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1