:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบ
วัน เวลา ส่ง 16 ก.ย. 256315:58:51
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๐๖๖ ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1