:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมมอบนโยบาย ”ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 30 ก.ย. 256310:57:42
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 23206

1. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร)
2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
14. นายกเทศบาลตำบลหัวนา
15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
16. นางศรัญญา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้านบ้านศูนย์น้ำเพียงดิน
18. นายสุพล แก้วปัญญา รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
19. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ
20. นายจักรพงษ์ โสนแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ
21. นายสุดใจ พนมเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ
22. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
24. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
25. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
27. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
28. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
29. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
30. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
31. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
32. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
33. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
34. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

/35. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู…
-2-

35. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
36. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
37. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
38. หัวหน้าแห่งชาติอุทยานภูเก้า-ภูพานคำ
39. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
40. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
41. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
42. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
43. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
44. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
45. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
46. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
47. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
48. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
49. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
50. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
51. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
52. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
53. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
54. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
55. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
56. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
57. นายอำเภอทุกอำเภอ
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1