:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFNIS
วัน เวลา ส่ง 02 ต.ค. 256311:15:29
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๑๔๕ ลว. ๑ ต.ค. ๒๕๖๓
เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2