:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256311:30:15
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ0017.1/ว23344
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3