:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการขับเคลื่อนหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประจำปี 2564
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256316:38:49
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว23653 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
20. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
24. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
25. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
27. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
28. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
30. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
31. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
32. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
33. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
34. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
35. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
36. ธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู
37. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
38. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
39. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
40. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
41. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
42. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
43. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
44. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
45. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
46. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
47. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
48. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
49. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
50. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
51. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
52. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู
53. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
54. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
55. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
56. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหนองบัวลำภู
57. ประธานชมรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
58. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1