:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาทบทวนเกษตรกรและแรงงานระดับตำบล รอบที่ 2
วัน เวลา ส่ง 06 ต.ค. 256309:58:47
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224 นภ.นภ/ว904
เรียน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2