:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างเจดีย์และซุ้มประตู
วัน เวลา ส่ง 08 ต.ค. 256315:01:01
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 23901
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างเจดีย์และซุ้มประตู............................
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1