:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 09 ต.ค. 256315:26:10
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 23974
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
7. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9
8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3