:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
วัน เวลา ส่ง 12 ต.ค. 256313:57:22
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว23979
เรื่อง ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
และนายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4