:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๓
วัน เวลา ส่ง 12 ต.ค. 256317:01:19
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๒๔๐๙๔
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1