:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 14 ต.ค. 256313:38:08
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 24129
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
4. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
12. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ
13. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
14. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. นายอำเภอนากลาง
16. นายอำเภอนาวัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2