:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2563
วัน เวลา ส่ง 14 ต.ค. 256313:45:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว24115
เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู / และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1