:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการข
วัน เวลา ส่ง 14 ต.ค. 256315:43:14
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว24131
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
15. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
20. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
21. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
22. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
24. ผู้จัดการบริษัท ทีโอที สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1