:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมา
วัน เวลา ส่ง 14 ต.ค. 256315:46:31
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว24130
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1