:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนฯ
วัน เวลา ส่ง 15 ต.ค. 256311:26:28
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 24224
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู