:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 15 ต.ค. 256316:19:01
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว24266
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1