:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2563
วัน เวลา ส่ง 15 ต.ค. 256316:23:54
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว24253
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายอำเภอทุกอำเภอ
9. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
20. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
21. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
23. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
26. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1