:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แผนเตรียมพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ
วัน เวลา ส่ง 17 ต.ค. 256314:00:17
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 269
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
5. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
11. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1