:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/วแ614 ลว.23 ธ.ค.2563 เรื่อง การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภ
วัน เวลา ส่ง 28 ธ.ค. 256309:28:46
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๕๔๑ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
ถึง ๑. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. สำนักงานเทศบาทเมืองหนองบัวลำภู
๔. สำนักงานเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2