:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การสำรวจรายการสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำป
วัน เวลา ส่ง 28 ธ.ค. 256310:21:54
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว 27710
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
9. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
16. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
24. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
25. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
26. นายอำเภอทุกอำเภอ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1