:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปมติการประชุม อจร.จ.นภ. ครั้งที่ 1/2563
วัน เวลา ส่ง 29 ธ.ค. 256309:31:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 27663
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
10. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
11. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค
14. ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
15. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร
16. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านจราจรและขนส่งการพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม
17. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
21. ผู้แทนสำนักส่งเสริมระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาคสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1