:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2563- มกราคม 2564
วัน เวลา ส่ง 29 ธ.ค. 256310:48:08
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว27865
เรียน
1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
10.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2