:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 1/2564
วัน เวลา ส่ง 29 ธ.ค. 256313:23:06
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว27825 ลว 29 ธ.ค. 2563
1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
2. นายอำเภอศรีบุญเรือง
3. นายอำเภอนากลาง
4. นายอำเภอโนนสัง
5. นายอำเภอนาวัง
6. นายอำเภอสุวรรณคูหา
7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
17. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1