:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System -
วัน เวลา ส่ง 30 ธ.ค. 256308:35:48
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว 27921
ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System - VCS) วันที่ 30 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น.
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน)
๒. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร)
๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
๙. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๔. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๕. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
๒๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๔. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
๒๕. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1