:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วัน เวลา ส่ง 30 ธ.ค. 256310:35:56
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 27915
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ห้วหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1