:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดดำเนินโครงการปี 2563 - 2564
วัน เวลา ส่ง 30 ธ.ค. 256313:23:42
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 27827 ลว 29 ธ.ค.63
1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
2. นายอำเภอศรีบุญเรือง
3. นายอำเภอนากลาง
4. นายอำเภอโนนสัง
5. นายอำเภอสุวรรณคูหา
6. นายอำเภอนาวัง
7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
2. นายอำเภอศรีบุญเรือง
3. นายอำเภอนากลาง
4. นายอำเภอโนนสัง
5. นายอำเภอนาวัง
6. นายอำเภอสุวรรณคูหา
7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
10. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
17. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5