:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วัน เวลา ส่ง 30 ธ.ค. 256314:52:46
จาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่ นภ 0001/ ว28038
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1