:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFNIS
วัน เวลา ส่ง 04 ม.ค. 256416:22:33
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๘ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๔
เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (รายชื่อส่วนราชการตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2