:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ชะลอการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตไหม่ Field Day ปีงบประมาณ 2564
วัน เวลา ส่ง 06 ม.ค. 256414:39:17
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ นภ0009/ว38
1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
7. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยหนองบัวลำภู
9. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
10. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1