:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 07 ม.ค. 256415:14:24
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 232 ลว 6 ม.ค. 2564
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3