:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 กระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 07 ม.ค. 256415:22:07
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 233 ลว 6 ม.ค. 2564
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1