:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) การระบาดระลอกใหม
วัน เวลา ส่ง 07 ม.ค. 256421:01:42
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 291
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2