:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติฯ
วัน เวลา ส่ง 08 ม.ค. 256409:08:32
จาก สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ
ที่ ที่ นภ 0021/ว 275 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1