:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/25
วัน เวลา ส่ง 08 ม.ค. 256410:32:47
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 278
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
15. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
18. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
19. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
20. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
21. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
22. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
23. นายวิทวัส วทานิโยบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
24. นายทิชากร นิลกษาปน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
25. นายสายศิลป์ สายืน ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1