:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/2564
วัน เวลา ส่ง 08 ม.ค. 256411:45:52
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว279
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง
และที่ทำการปกครองอำเภอนาวัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1