:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
วัน เวลา ส่ง 08 ม.ค. 256416:05:45
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ0017.1/ว301
เรื่อง เชิญสมัครเพื่อรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ปี 64 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3