:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉ
วัน เวลา ส่ง 08 ม.ค. 256417:12:06
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 334
1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
9. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
13. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2