:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวร
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 256414:18:08
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๐๕๗ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔
เรียน 1. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
2. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
3. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2