:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ของจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 12 ม.ค. 256410:22:44
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 28046 ลว 30 ธ.ค. 2563
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3