:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อส้มโอ (พันธุ์ขาวใหญ่) จากจังหวัดสมุทรสงคราม
วัน เวลา ส่ง 12 ม.ค. 256411:17:33
จาก สนง.พาณิชย์จังหวัด
ที่ นภ0016/ว35
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1