:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
วัน เวลา ส่ง 12 ม.ค. 256413:59:09
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๐๖๕ ลว. ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔
ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2